Tietosuojaseloste

Tämä on Suomen Kotilääkäripalvelu Oy:n ja Edocare Oy:n yhdessä tuottaman QAdental –palvelun rekisteriseloste

Rekisteriin on tallennettu palvelun käyttäjän rekisteröintitietoja ja käyttäjää koskevia palvelun käyttötietoja sekä potilaasta otettuja hammas- tai röntgenkuvia tai videoita (”potilaskuva”). Potilaskuvaa ei liitetä muuhun potilasta koskevaan henkilötietoon. Potilaskuvat on otettu niin, ettei kuvan kohdetta voida kohtuudella tunnistaa.

 

REKISTERINPITÄJÄ

Suomen Kotilääkäripalvelu Oy (1911124-5)

Ruoholahdenkatu 8, 00180 Helsinki

puhelin: 040 556 3011

sähköposti: info@terveydenhuolto.com

 

1.1.Rekisterin tekninen käsittelijä

Edocare Oy (2366074-9)

Ruoholahdenkatu 8, 00180 Helsinki

puhelin: 040 556 3011

 

2.REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Jani Korpela, 040 556 3011

 

3.TIETOSUOJAVASTAAVA

Ei ole valittu

 

4.KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Rekisteriin on tallennettu seuraavat tiedot:

 1. Käyttäjän nimi
 2. Käyttäjän käyttäjätunnus
 3. Käyttäjän salasana
 4. Käyttäjän tekemät kysymykset
 5. Käyttäjän antamat vastaukset
 6. Käyttäjän lähettämiä potilaskuvia

 

5.TALLENNETTAVIEN TIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Nimi, käyttäjätunnus, salasana. Tietoja käytetään käyttäjien yksilöintiin, käyttöoikeuksien hallintaan, palvelun ylläpitoa varten sekä viestien välittämiseen käyttäjiltä toisille sekä maksullisten palveluiden maksujen kohdentaminen oikealle maksajalle.

Potilaskuvat. Hammas- ja röntgenkuvia ja videoita tallennetaan konsultaation toteuttamiseksi ja sen laadun parantamiseksi.

 

5.1.Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste:

Käyttäjään liittyvät tiedot saadaan palveluun rekisteröityvältä käyttäjältä itseltään.

Tietojen kerääminen ja käsittely perustuu palveluun rekisteröityvän käyttäjän suostumukseen. Potilaskuvien tallentamiseen on pyydetty Potilaslain 13 §:ssä tarkoitettu lupa. Luvan pyytämisestä vastaa käyttäjä.

 

6.TIETOJEN VASTAANOTTAJAT

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei anneta sivullisille.

Potilaasta otetut hammas- tai röntgenkuvat tai videot ovat kaikkien palvelun käyttäjien nähtävillä, ellei potilaskuvaa ole erikseen asetettu yksityiseksi. Potilaskuvia ei kuitenkaan muutoin luovuteta sivullisille.

Käyttäjän nimi, kysymykset ja esitetyt vastaukset sekä niihin liitetyt valokuvat ovat näkyvillä kaikille muille palvelun käyttäjille ympäri maailmaa.

Käyttäjä voi kirjoittaa viestejä anonyymisti, jolloin käyttäjän nimi ei näy muille käyttäjille.

Rekisteri voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle yrityskaupan tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä.

 

7.TIETOJEN SIIRTO KOLMANSIIN MAIHIN

Kaikki tiedot säilytetään ja käsittely tapahtuu Edocare Oy:n palvelimilla Suomessa.

 

8.TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Käyttäjään liittyvät tiedot säilytetään niin kauan, kun käyttäjällä on tunnus palveluun. Käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tunnuksensa palvelusta. Tietoja voidaan kuitenkin säilyttää vielä tämän jälkeen, jos se on tarpeen esimerkiksi laskutusta varten.

Käyttäjän palveluun jättämät konsultaatiokysymykset ja vastaukset näihin säilytetään palvelussa lähtökohtaisesti pysyvästi.

Potilaskuvat säilytetään palvelussa lähtökohtaisesti pysyvästi.

 

9.SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Kaikki tiedot saadaan palvelun käyttäjältä.

 

10.REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on lain mukaan oikeus:

 1. päästä henkilötietoihinsa ja saada pyynnöstä kopio niistä;
 2. saada virheellinen, vanhentunut ja/tai puutteellinen henkilötieto korjattua;
 3. saada henkilötietonsa poistetuksi, jos:
  1. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
  2.  rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
  3. rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä:
   1. suoramarkkinointiin; tai
   2. rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun perustuen, eikä rekisterinpitäjällä ole käsittelylle perusteltua syytä;
  4. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
  5. henkilötiedot on poistettava Euroopan unionin oikeuteen tai jäsenvaltion, esimerkiksi Suomen, lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;
 4. saada henkilötietojensa käsittely rajoitetuksi, jos:
  1. rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden;
  2. käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
  3. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai
  4. rekisteröity on vastustanut rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun perustuvaa henkilötietojensa käsittelyä odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteen;
 5. saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen tai suostumukseen; ja
 6. tehdä henkilötietojen käsittelystä valitus kohdassa 11 ilmoitetulle viranomaiselle.

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus.

Käyttääkseen oikeuksiaan rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään kirjallisesti tai sähköisin menetelmin – yhteystiedot ovat tämän selosteen alussa.

 

11.TOIMIVALTAINEN TIETOSUOJAVIRANOMAINEN

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Faksi: 029 56 66735

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi