Palvelun käyttöehdot

5.2.2021

QAdental (jäljempänä myös ”palvelu”) on Suomen Kotilääkäripalvelu Oy:n, Y-tunnus 1911124-5, c/o Terveydenhuolto.com, Ruoholahdenkatu 8, 00180 Helsinki (”toimittaja”), tarjoama palvelu.
Nämä ovat QAdental-palvelun käyttöehdot. Käyttämällä palvelua, hyväksyt nämä ehdot itseäsi sitoviksi. Näitä käyttöehtoja sovelletaan asiakkaan/käyttäjän ja toimittajan välille, ellei kirjallisesti toisin sovita.

 

1.PALVELUN KUVAUS

QAdental on terveydenhuollon ammattihenkilöille sekä terveydenhuollon opiskelijoille suunnattu palvelu. Palvelussa voit esittää kysymyksiä, neuvoa muita käyttäjiä ja vaihtaa tietoja koskien hammashuollon potilaiden hoitoa. QAdental ei ole kuluttajapalvelu.

Konsultaatiopyynnön yhteyteen voidaan liittää potilaasta otettu hammas- tai röntgenkuva tai video.

Näissä käyttöehdoissa:

asiakas”                       tarkoittaa sinua, palvelun käyttäjää sekä mahdollisesti muuta yhteisöä (kuten työnantajaasi), jonka kanssa toimittaja on tehnyt sopimuksen koskien sinun palvelun käyttöäsi;

sopimus”                      tarkoittaa näitä käyttöehtoja, palvelun käyttöä koskevat ohjeet ja palvelukuvaukset mukaan lukien sekä mahdollista muuta palvelun käytöstä tehtyä sopimusta liitteineen;

potilaskuva”               tarkoittaa potilaasta otettuja hammaskuvia, röntgenkuvia ja videokuvaa;

asiakkaan data”        tarkoittaa käyttäjän palveluun tallentamaa tietoa, potilaskuvat mukaanlukien.

 

2.PALVELUN KÄYTTÖ JA HOITOVASTUU

Hoitovastuu potilaasta on kaikissa tilanteissa hoitavalla lääkärillä. Niin ikään potilasasiakirjamerkinnät potilasrekisteriin tekee hoitava lääkäri.

Potilasasetuksen 15 §:n mukaan konsultoivan lääkärin ei tarvitse tehdä itse merkintöjä potilasasiakirjoihin silloin, kun potilas ei ole konsultaatiota annettaessa tunnistettavissa. Palvelussa konsultoiva lääkäri näkee vain hammas- tai röntgenkuvan tai videon sekä hoitavan lääkärin esittämän kysymyksen.

 

3.POTILASKUVAT

Valokuvat ja videot tulee rajata suun alueelle siten, että potilas ei ole niistä tunnistettavissa. Kuviin mahdollisesti sisältyvät henkilötiedot on peitettävä ja kysymys on laadittava siten, ettei siihen sisälly mitään potilaan tunnistetietoja, kuten nimeä tai henkilötunnusta. Myöskään liitettävän kuva- tai videotiedoston nimessä ei saa olla potilaan tunnistetietoja.

Potilaskuvat ovat Potilaslain tarkoittamia potilasasiakirjoja. Vastaat siitä, että potilaalta on todistettavasti pyydetty asianmukainen suostumus potilaskuvan luovuttamiseksi palveluun tallentamista, konsultaatiota ja koulutustarkoitusta varten.

Suostumuksen voit pyytää oheisella mallilupalomakkeella: https://qadental.com/lupalomake. Ellei lomaketta ole hoitotilanteessa käytettävissä, suostumus voidaan pyytää muutoin todistettavasti, esimerkiksi hammashoitajan tai muun todistajan läsnä ollessa ja tehdä suostumuksen antamisesta välittömästi merkintä potilasasiakirjoihin.

Jos et itse ole ottanut potilaskuvaa, vastaat myös siitä, että kuvan ottajalta on pyydetty näiden käyttöehtojen edellyttämät tekijänoikeusluvat potilaskuvan tai -videon tallentamiseksi palveluun.

 

4.TOIMITTAJAN VASTUU

Osana maksullisia palveluita, toimittaja tarjoaa asiantuntija-arvioita käyttäjien esittämiin kysymyksiin. Toimittaja varmistaa, että näihin kysymyksiin vastaavat toimittajan valikoimat ja asiantunteviksi arvioimat laillistetut terveydenhuollon ammattihenkilöt.

Palvelussa käyty muu keskustelu ja neuvot tulevat palvelun muilta käyttäjiltä. Toimittaja ei takaa, että palvelussa annetut muut käyttäjät ovat laillistettuja terveydenhuollon ammattilaisia tai että annetut neuvot ovat luotettavia ja asiantuntevia. Hoitavana lääkärinä vastaat itse neuvojen käytöstä ja potilaan hoidosta.

 

5.PALVELUTASO

Toimittaja pyrkii pitämään palvelun keskeytyksittä asiakkaan saatavilla. Toimittaja ei kuitenkaan takaa palvelun virheettömyyttä eikä täysin keskeytyksetöntä palvelua. Ellei erikseen toisin ole kirjallisesti sovittu, toimittajalla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen asennus- tai muutostöiden ajaksi, jos tällaisia töitä ei voida suorittaa palvelua keskeyttämättä. Keskeytyksistä pyritään ilmoittamaan asiakkaalle hyvissä ajoin etukäteen.

 

6.MUUTOKSET PALVELUUN JA NÄIHIN KÄYTTÖEHTOIHIN

Jatkokehitys. Toimittaja ylläpitää palvelusta vain yhtä versiota kerrallaan. Toimittajalla on oikeus kehittää palvelua haluamallaan tavalla, vapaan harkintansa mukaan. Toimittaja saa milloin tahansa vapaasti muuttaa palvelun sisältöä, ulkonäköä, ominaisuuksia ja muulla tavoin muokata palvelun tuotantoympäristöä.

Muutokset käyttöehtoihin. Toimittajalla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja, palvelukuvauksia ja muita palvelua koskevia ohjeita, edellyttäen että muutoksista ilmoitetaan palvelun verkkosivuilla tai muulla tavalla etukäteen. Jatkamalla palvelun käyttöä asiakas hyväksyy tällaiset muutokset itseään sitoviksi.

 

7.OIKEUDET PALVELUUN JA ASIAKAAN DATAAN

Oikeudet palveluun. Tekijänoikeus, omistusoikeus ja muut oikeudet palveluun, sen ulkoasuun, tavaramerkkeihin, logoihin, symboleihin sekä näihin tehtyihin lisäyksiin ja muokkauksiin sekä muuhun palvelussa olevaan tietoon sekä potilaskuviin kuuluvat toimittajalle tai kolmannelle osapuolelle. Palvelua tai sen osaa, mukaan lukien koulutuswebinaarit, ei saa tallentaa tai kopioida tai muutoin jäljentää. Konsultoivan asiantuntijan lausunnon voi kuitenkin tallentaa potilasasiakirjoihin. Toimittaja myöntää käyttäjälle palveluun rajoitetun käyttöoikeuden siinä laajuudessa kuin se on tarpeen palvelun tavanomaista, tarkoitettua käyttöä varten.

Asiakkaan data. Asiakas myöntää toimittajalle määräämättömäksi ajaksi peruuttamattoman ja rajoittamattoman oikeuden kopioida, muokata, säilyttää sekä levittää maksutta tai maksua vastaan kaikkeen tietoon, potilaskuviin ja muuhun materiaaliin, mitä asiakas palveluun lähettää. Asiakas myöntää toimittajalle ikuisen oikeuden siirtää nämä oikeudet edelleen kolmannelle osapuolelle opetus- tai tutkimuskäyttöä varten maksutta tai maksua vastaan. Asiakas sitoutuu olemaan lähettämättä palveluun lainvastaista tai muutoin sopimatonta materiaalia.

Henkilötiedot. Palvelua ei ole tarkoitettu henkilötietojen säilytystä tai käsittelyä varten. Käyttäjän tietojen keräämisestä ja säilytyksestä kerromme tarkemmin tietosuojaselosteessamme.

Asiakkaan datan säilytys. Toimittajalla ei ole velvollisuutta säilyttää asiakkaan dataa. Toimittaja voi milloin tahansa poistaa ja tuhota asiakkaan datan ilman etukäteisilmoitusta.

Tekijänoikeuden loukkaukset. Asiakas sitoutuu olemaan tallentamatta palveluun mitään materiaalia, potilaskuvat mukaan lukien, ellei asiakkaalla ole tähän tarvittavia riittäviä tekijänoikeuksia sekä muita tarvittavia lupia (kuten potilaan suostumus). Asiakas puolustaa toimittajaa kustannuksellaan kaikkia sellaisia väitteitä tai vaateita vastaan, joissa väitetään, että palveluun on tallennettu materiaalia ilman oikeudenhaltijan suostumusta tai potilaan lupaa. Asiakas on velvollinen korvaamaan täysimääräisesti myös kaikki tällaisesta väitteestä toimittajalle aiheutuneet vahingot.

 

8.PALVELUN KÄYTTÖ JA KÄYTÖN KESKEYTTÄMINEN

Tunnistautumistiedot. Asiakas on vastuussa tunnistautumistietojensa (käyttäjätunnus ja salasana) huolellisesta säilyttämisestä. Tunnistautumistietoja ei saa luovuttaa ulkopuolisille. Asiakas vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta palvelun käytöstä, mukaan lukien asiakkaan työntekijöiden ja muun edustajan käyttö.

Luvaton käyttö. Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava toimittajalle, jos asiakas epäilee, että tunnistetietoja on käytetty ilman lupaa. Ilmoitus voidaan lähettää sähköpostilla osoitteeseen tuki@qadental.com.

Palvelun käytön estäminen sopimusrikkomuksen johdosta. Toimittajalla on oikeus estää asiakkaalta palvelun käyttö, jos toimittaja epäilee, että asiakas on rikkonut näitä käyttöehtoja tai sopimuksen ehtoja taikka asiakas on jättänyt erääntyneitä palvelun käyttömaksuja maksamatta.

Palvelun käytön estäminen haitan aiheuttamisen johdosta. Toimittajalla on oikeus evätä pääsy palveluun asiakasta kuulematta, jos toimittaja epäilee, että asiakas käyttää palvelua tavalla, joka vaarantaa palvelun toimittamisen muille asiakkaille. Toimittaja ilmoittaa eston syistä ilman aiheetonta viivästystä.

 

9.HINNAT, MAKSUT JA LASKUTUS

Valuutta. Palvelusta maksettavat hinnat laskutetaan ja maksetaan euroina.

Listahinnat. Jos palvelusta ei ole sovittu muuta hintaa, toimittajalla on oikeus laskuttaa palvelun käytöstä hinnastonsa mukaiset maksut.

Verot ja muut maksut. Palvelusta sovittuun hintaan lisätään kulloinkin voimassa olevat soveltuvat arvonlisävero ja mahdolliset muut viranomaismaksut.

Maksuehto. Toimittaja laskuttaa asiakkaalta toistuvaismaksut kausittain etukäteen. Palvelun käyttöön perustuvat maksut laskutetaan käytön mukaan jälkikäteen. Maksuehdoista voidaan myös sopia asiakkaan kanssa erikseen kirjallisesti. Maksuaika on 14 päivää netto laskun päiväyksestä. Viivästyskorko lisätään korkolain mukaan.

 

10.MUUTOKSET HINTOIHIN

Toimittaja saa milloin tahansa muuttaa hinnastoaan ja hinnoitteluperusteita. Muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle 60 päivää ennen muutoksen voimaantuloa.

 

11.TAKUU JA VASTUUNRAJOITUS

Ei takuuta. Palvelu tarjotaan ”sellaisena kuin se on” eikä toimittaja anna takuuta siitä, että palvelu on keskeytyksittä, jatkuvasti saatavilla tai että se soveltuu asiakkaan tiettyyn tarkoitukseen.

Vastuunrajoitus. Toimittaja tai sen alihankkijat eivät vastaa mistään suorista tai epäsuorista vahingoista, joita palvelun käytöstä asiakkaalle mahdollisesti seuraa.

 

12.SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Toimittaja voi irtisanoa sopimuksen päättymään kokonaan tai osittain, jos asiakas ei ole maksanut toimittajan myöhässä olevaa saatavaa 30 päivän sisällä maksumuistutuksesta.

 

13.INDEMNIFIKAATIO

Indemnifikaatio. Jos toimittajaa vastaan nostetaan kanne taikka toimittajalta vaaditaan korvauksia, sitoutuu asiakas korvamaan toimittajan kulut ja/tai puolustamaan toimittajaa kustannuksellaan, jos tällainen kanne tai korvausvaatimus on seurausta:

  1. Sopimuksen rikkomisesta;
  2. Kolmannen osapuolen oikeuksien loukkauksesta, mukaan lukien tekijänoikeusloukkaukset tai laiminlyönti pyytää tarvittavat potilaan suostumukset;
  3. Mistä tahansa palvelun toiseen käyttäjään kohdistuvasta haitanteosta tai käyttäjälle aiheutuneesta vahingosta.

Menettely. Toimittajalla on oikeus, edellä sanotuissa tilanteissa niin halutessaan asiakkaan kustannuksella, ottaa puolustus hoidettavakseen ja asiakas sitoutuu avustamaan toimittajaa tässä tilanteessa, omalla kustannuksellaan, kaikin kohtuullisina pidettävin keinoin. Toimittaja ilmoittaa tällaisesta vaatimuksesta asiakkaalle ilman aiheetonta viivästystä saatuaan siitä tiedon.

 

14.SOVELTUVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

Soveltuva laki. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen lainvalintasäännöt ja YK:n kansainvälinen kauppalaki CISG sekä muut määräykset, jotka voisivat johtaa muun kuin Suomen aineellisen lain soveltamiseen.

Riidanratkaisu. Sopimuksesta aiheutuneet erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

 

Tietosuojaseloste